Taxi Ijsselstein

Published Dec 22, 22
6 min read

Taxi Antwerpen

Voor de taxisector is Collecto een bijkomende bron van taxiritten en inkomsten. Alle chauffeurs hebben de gelegenheid om Collectoritten te maken, als ze een vergunning aanvragen en zich aansluiten bij de Collectocentrale. De 44 collectieve taxi genereert bijkomende klanten: individuele reizigers die niet de klassieke taxi zouden nemen. En het taxibedrijf verdient gewoon de volledige ritprijs volgens de taximeter. taxi bus utrecht.

Het Gewest past het verschil bij tussen de opbrengsten (vaste prijs per klant) en de officiële prijs van de rit (volgens de taximeter). taxi bus utrecht. Op die manier zijn de kosten voor de overheid beheersbaar. Collecto kan elke nacht en overal worden aangeboden zonder bijkomende exploitatiekosten. Collecto ontvangt immers slechts een variabele subsidie per effectief gereden rit met reizigers.Lijnbussen en hun chauffeurs vormen echter een vaste kost: ze moeten rijden, ook al zit er bijna niemand op, en meer lijnen op meer plaatsen en meer nachten verveelvoudigt meteen die exploitatiekost. Meer reizigers samen in één taxi betekent hogere opbrengsten per rit en dus minder overheidsbijdrage. taxi bus utrecht. De overheidskost stijgt met andere woorden minder snel dan het aantal reizigers, omdat dan vanzelf meer reizigers samen kunnen reizen.

Het systeem is dus performant. Het kan zeker nog beter, maar geen enkele vergelijkbare dienst komt boven groeperingsgraad 2 uit. taxi bus utrecht. Globaal is de overheidsfinanciering gestegen, maar berekend per passagier is ze wel gedaald: 6,62 € per passagier in oktober 2010. Ter vergelijking: de overheidskost per passagier voor Noctis in dezelfde peride bedraagt 10 €.

In afwachting daarvan worden al enkele actiepunten aangepakt. Collecto moet vooral nog bekender worden en Nachtnet Nachtbus De Lijn Noctis lijn Halte Collecto 46 heeft daarom promotie nodig. In de recente internetenquête had 42% van de ondervraagden er nog nooit van gehoord. taxi bus utrecht. Er wordt gewerkt aan abonnementsformules om de klantentrouw te bevorderen.

Taxi Leiderdorp

Op basis van die ervaring wordt gekeken hoe dat naar een algemene abonnementsformule voor bedrijven kan worden omgezet. ►►Collecto voor pas aangeworven werknemers. Met ACTIRIS wordt een regeling uitgewerkt om werkzoekenden zonder auto die een nieuwe job hebben gevonden, gratis of voordelig met Collecto te laten reizen. Hiervoor wordt ook samengewerkt met bedrijven in de Brusselse rand, vooral in de luchthavenregio.

De administratie volgt de exploitatiegegevens maand na maand op en houdt prestatie-indicatoren bij. ►►Collecto grondig evalueren. Voor het einde van de concessie komt er een grondige externe evaluatie van Collecto. Die omvat onder meer: • een analyse van de exploitatiegegevens. • een analyse van de klantentevredenheid vanuit gebruikersenquêtes en klachtenanalyse.• een prognose van de overheidskost en een strategie voor tarieven en prijszetting. • een strategie voor de afstemming met Noctis. • een toetsing van de concessievoorwaarden. • een SWOT-analyse van de dienst in zijn geheel. • een evaluatie van het beheer en de opvolging binnen het Brussels Gewest (taxi bus utrecht). • aanbevelingen voor aanpassingen aan product, prijs, promotie en de concessie.De nieuwe concessie wordt bijgestuurd op basis van de evaluatie. Enkele aandachtspunten: collectieve taxi’s moeten prioritair beschikbaar zijn, ook op piekmomenten; alle chauffeurs moeten de reële mogelijkheid hebben om collectieve taxiritten uit te voeren, los van de centrale waar ze al bij zijn aangesloten; alle reservaties en ritten moeten integraal traceerbaar zijn voor de overheid.

De dienst van collectieve taxi’s houdt nu op aan de gewestgrens. Voor de reiziger uit en naar de rand zou dit een bijzonder nuttig auto-alternatief zijn. In overleg met de andere Gewesten wordt gezocht naar mogelijkheden om dit te realiseren. Een optie is om voor Collecto ook bestemmingen in de rand te aanvaarden, zoals dat voor gewone taxiritten het geval is.

Taxi Weesp

Met deze hefbomen willen we het potentieel van de taxi waarmaken als schakel in een duurzame stedelijke mobiliteit. Om dit te realiseren, is in de eerste plaats een sterk partnerschap nodig tussen de taxisector en de directie Taxi’s - taxi bus utrecht. Maar het taxibeleid mag geen eiland zijn. Ook de samenwerking met andere partners moeten we versterken om de taxi ten volle te verankeren in het ruimere mobiliteitsbeleid en in de sociale, ecologische en economische doelstellingen van een duurzame stadsontwikkeling op lange termijn.

• Zonder taxichauffeurs, taxibedrijven en taxicentrales zijn er geen taxi’s, uiteraard. Het akkoord dat de sector en de Minister in 2010 tekenden legt de fundamenten voor een sterk partnerschap. De sector engageert zich om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en om illegale praktijken kordaat aan te pakken. Via het Raadgevend Comité is de sector permanent en nauw betrokken bij het beleid en de invoering van nieuwe maatregelen, zoals de overschakeling op digitale taximeters, de visuele identiteit van de voertuigen, toegang tot busbanen en een ecolabel - taxi bus utrecht. Taxi Zandhoven.

• De stem van de taxigebruikers zal vanaf nu ook sterker klinken. Vanaf 2011 biedt het nieuw opgerichte gebruikerscomité een platform voor een permanente dialoog (taxi bus utrecht). Verder houden we ook de vinger aan de pols van de gebruikersbehoeften via jaarlijkse enquêtes bij gebruikers en niet-gebruikers en opvolging van klachten en voorstellen (taxi anwterpen kalmthout).Dit is een winwinsituatie, omdat taxi en openbaar vervoer elkaar aanvullen als alternatief voor de privéauto. Prioritaire samenwerkingsterreinen zijn taxi’s op busbanen en collectieve taxi’s. De MIVB wordt betrokken in een werkgroep om meer busbanen open te stellen voor taxi’s. Zij zetelt verder in het begeleidingscomité voor Collecto en was van bij de aanvang betrokken bij de creatie van collectieve taxi’s, richtte opstappunten in, voerde er promotie voor en biedt aan MIVB-abonnees een Collectovoorkeurtarief aan - taxi bus utrecht.

• Ook gemeentebesturen hebben er belang bij om hun bewoners een kwalitatief taxiaanbod te waarborgen. Heel wat gemeenten reiken nu al via hun OCMW taxicheques uit en we willen er nog meer over de streep trekken. We stimuleren gemeenten om busbanen op 49 gemeentewegen ook open te stellen voor taxi’s: met de Vereniging van Stad en Gemeenten van Brussel en de MIVB worden basisafspraken gemaakt, en daarna wordt er per gemeente overlegd.

Taxi Brunssum

• Met de andere gewesten maken we structurele afspraken rond taxiritten over de gewestgrenzen heen, in de eerste plaats van en naar de luchthaven maar ook naar woongebieden, bedrijventerreinen en handelspolen buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ook de mogelijke nachtbediening van de rand door collectieve taxi’s komt op de agenda.

• Tenslotte halen we ook de banden aan met privéactoren die in de taxi een aangepaste oplossing vinden voor hun behoeften en waar nog groeipotentieel in zit (taxi bus utrecht). Met bedrijven bekijken we hoe ze taxigebruik optimaler kunnen inschakelen in hun bedrijfsvervoer, zowel voor zakelijke verplaatsingen als woon-werkverkeer. Voor Collecto wordt gewerkt aan een business abonnement.

Navigation

Home

Latest Posts

Geboorte Feest Organiseren

Published Feb 19, 23
8 min read

Auto Verkopen Kentekenbewijs

Published Feb 10, 23
10 min read

Auto Verkopen Zeeland

Published Feb 10, 23
8 min read